Polityka jakości

Polityka jakości

Podstawowym zadaniem Laboratorium Metro-Lab jest profesjonalne wykonywanie wzorcowań w celu zapewnienia realizacji wymagań uzgodnionych z Klientem. 

Dla realizacji tych zadania ustalone zostały następujące ogólne cele jakości:

 • wykonywanie wzorcowań na wysokim poziomie, które spełnią oczekiwania Klienta;
 • dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników pomiarów:
  • rzetelnych, tzn. wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
  • wiarygodnych, tzn. takich, że podana wartość liczbowa  powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą mierzonego parametru;
  • użytecznych, tzn. takich, które pozwolą Klientowi rozwiązać jego problem;
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania;
 • zapewnienie Klientom ochronę poufnych informacji i praw własności;
 • budowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich  zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

Dla realizacji wyżej wymienionych celów wprowadzono w Laboratorium system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.

Personel Laboratorium jest świadomy istotności utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług i systematycznie jest szkolony w celu utrzymania wysokich kompetencji technicznych.

Najwyższe Kierownictwo deklaruje i zapewnia realizowanie niniejszej Polityki Jakości, poprzez zagwarantowanie niezbędnych środków do realizacji wyznaczonych celów oraz sprawuje nadzór nad sprawną komunikacją wLaboratorium.

Deklarujemy, że personel Laboratorium zapoznany jest z systemem zarządzania Laboratorium, w tym z niniejszą Polityką Jakości.